Ankieta

Czym grzejesz?

  ​

Regulacje prawne dotyczące czynnika chłodniczego - freonu

Chcieliśmy przypomnieć o przepisach dotyczących eksploatacji urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych zawierających gazy z grupy HFC.

Należy zwrócić uwagę na szereg obowiązujących aktów prawnych związanych z użytkowaniem wszelkich urządzeń zawierających czynniki chłodnicze.Zgodnie z ustawą o substancjach zubożających warstwę ozonową (SZWO) uchwaloną 2004-04-20 Dz.U.2004 nr 121 poz.1263 wszystkie urządzenia zawierające czynnik z grupy HCFC (R22) należy oznakować jako niebezpieczne dla warstwy ozonowej, a we wszystkich urządzeniach zawierających powyżej 3 kg tego czynnika należy raz do roku przeprowadzać próbę szczelności. Ponadto należy założyć karty urządzeń w celu ewidencjonowania wszystkich napraw i przeprowadzonych prób szczelności. Od 01.2010r zabronione będzie używanie nowego czynnika R22 do serwisowania urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych.

Próby szczelności, oznakowanie, ewidencję i założenie kart mogą prowadzić tylko te podmioty, które zgodnie z ustawą i rozporządzeniami posiadają odpowiednie kwalifikacje i niezbędne wyposażenie techniczne.

 

Kolejnym aktem prawnym jest unijne Rozporządzenie nr 842/2006 oraz Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1516/2007 begin_of_the_skype_highlighting              1516/2007      end_of_the_skype_highlighting z dnia 19 grudnia 2007 r.

Zgodnie z tymi rozporządzeniami w przypadku urządzeń zawierających powyżej 3(6) kg czynnika chłodniczego z grupy HFC (R410A, R407C) wymagane są próby szczelności przeprowadzane co 12 miesięcy oraz założenie książek obsługi technicznej do ich ewidencji.