Ankieta

Czym grzejesz?

  ​

Klimatyzacja i ogrzewanie a efektywność energetyczna

Czy warto inwestować w nowoczesne, energooszczędne i zaawansowane technologicznie urządzenia ? Różnica w cenie jest znaczna, ale czy to sie opłaca ? Powodów jest kilka. Oprócz samych kosztów eksploatacji istotne jest również dostosowanie się do przepisów UE. Od przyszłego roku zaczynają obowiązywać certyfikaty energetyczne budynku. Warto więc o nich wiedzieć ...

Dostosowania przepisów polskich do przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej obejmuje także warunki użytkowania energii związanego z użytkowaniem budynków.

Kraje UE systematycznie dążą do ograniczenia zużycia energii . Unia Europejska jest w znacznym stopniu zależna od zewnętrznych zasobów energetycznych (50% z importu) , a poszerzenie Unii zwiększyło jeszcze tę zależność. Z aktualnych prognoz wynika, że jeśli nie zostaną podjęte żadne środki, zależność od importowanych zasobów energetycznych wzrośnie w roku 2030 do 70%.

Poprawa tej sytuacji może nastąpić głównie przez oszczędność w użytkowaniu energii, przy czym ocenia się, że największy potencjał oszczędności jest w sektorze budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej oraz w sektorze transportu. Sektor budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej jest największym odbiorcą energii, głównie na potrzeby ogrzewania, klimatyzacji, oświetlenia, pracy sprzętu i wyposażenia, a możliwość uzyskania dużej oszczędności energii w tym sektorze jest znacznie większa niż w innych działach gospodarki i może być osiągnięta stosunkowo najłatwiej. Dlatego też UE ustala wymagania dotyczące jakości energetycznej budynków, czyli warunków ochrony cieplnej budynków i sprawności systemów instalacyjnych grzewczych i klimatyzacyjnych.

W dniu 4 stycznia 2006 r. wejdą w życie ustalenia dyrektywy europejskiej 2002/91/EC w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Dyrektywa zobowiązuje kraje członkowskie do aktywnej promocji poprawy jakości energetycznej budynków w obrębie państw Wspólnoty, z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań klimatycznych i ekonomicznych. Dokument ten odnosi się do prawie wszystkich rodzajów budynków, wyłączone zostały obiekty objęte ochroną konserwatorską, kultu religijnego, czasowego użytkowania oraz o powierzchni użytkowej do 50 mkw. Ze względu na użytkowanie dyrektywa adresuje wymagania do budynków:

  • nowo wznoszonych,
  • istniejących:
    • sprzedawanych,
    • wynajmowanych,
    • dużych budynków poddawanych gruntownej modernizacji (ponad 1.000 mkw oraz koszt remontu przekraczający 25 % wartości budynku).

Realizacja dyrektywy wymaga wprowadzenia szeregu zmian legislacyjnych w obowiązujących aktach prawnych oraz wprowadzenia nowych aktów, w tym podstawowego: ustawy o certyfikacji energetycznej (paszportowaniu energetycznym). Istotnym elementem zmian legislacyjnych będzie nadanie odpowiednich uprawnień osobom, które upoważnione będą do wystawiania certyfikatów energetycznych. Osoby te w głównej mierze rekrutować się będą ze środowiska audytorów energetycznych, a będą to osoby, które udokumentują swoje odpowiednie doświadczenie zawodowe.

Do czego przydatny będzie certyfikat energetyczny? Na pewno wpłynie on na wartość rynkową danego obiektu, czy to ceny jego sprzedaży, czy też najmu. Potencjalny nabywca bądź najemca, jak również właściciel obiektu, posiadać będzie bowiem dokładną informację, z jakimi kosztami energetycznymi musi się on liczyć przy eksploatacji budynku. Będzie to zatem mechanizm, który w pewnym stopniu wymusi realizację działań termomodernizacyjnych w budynkach.

Tak więc certyfikat energetyczny budynku wprowadzi wśród inwestorów, szczególnie budynków wznoszonych lub modernizowanych na wynajem lub sprzedaż, znacznie większą dbałość o dobór energooszczędnych technologii oraz urządzeń realizujących nie tylko ogrzewanie,ale i wentylacje pomieszczeń z odzyskiem ciepła i klimatyzację.

Dlatego właśnie systematycznie wzrasta konkurencyjność na rynku droższych, ale nowocześniejszych urządzeń.
Warto inwestować więc w urządzenia energooszczędne. Pojawia się jednak pytanie co to znaczy energooszczędne ?
Otóż wszystkich producentów i importerów m.in. urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych obowiązuje przepis w sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej.