Ankieta

Czym grzejesz?

  ​

Klimatyzacja a Freon - nowe przepisy 2004

W kwietniu br ukazała się nowa ustawa o substancjach zubożających wartwę ozonową. W ostatnich tygodniach do tej ustawy powstało szereg aktów wykonawczych. Dotyczą one zarówno użytkowników urządzeń klimatyzacyjnych jak i podmiotów prowadzących działalność związaną z chłodnictwem i klimatyzacją. Warto więc zapoznać się tymi dokumentami, gdyż dotyczą one bezpośrednio użytkowania i eksploatacji urządzeń......

Podstawowym dokumentem prawnym w tej dziedzinie jest Ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową (SZWO)
Data uchwalenia: 2004-04-20, Dz.U.2004 nr 121 poz.1263

Tym samym traci moc poprzednia Ustawa z dn. 2 marca 2001 roku.

Choć ustawa nie jest rewolucyjna w swoim zakresie to wprowadza szereg istotnych zmian ważnych tak dla użytkownika, jak i dla podmiotów mających do czynienia z substancjami kontrolowanymi.

Omówmy więc najważniejsze z punktu widzenia użytkownika kwestie. Ustawa określa:

 1. Zasady używania oraz obrotu substancjami zubożającymi warstwę ozonową, zwanymi dalej „substancjami kontrolowanymi” oraz produktami, urządzeniami i instalacjami zwierającymi te substancje.

 2. Obowiązki podmiotów używających lub dokonujących obrotu substancjami kontrolowanymi oraz produktami, urządzeniami i instalacjami zawierającymi te substancje

Ad. 1)

Choć ustawa sama nie definiuje substancji kontrolowanej to powołuje się na przepisy unijne tj. rozporządzenie WE nr 2037/2000 z dnia 29-06-2000 w sprawie SZWO (Dz. Urz. WE L 244 z 29-09-2000).

Wynika z niego jednoznacznie, że Ustawa dotyczy czynników chłodniczych z grupy CFC (np. R12, R11, R502) i HCFC (np. R22, R141b, R401A, R402A, R408A, R409A), które mają potencjał niszczenia ozonu.

Ustawa NIE dotyczy czynników z grupy HFC (np.R407C, R410A, R134A) , które są bezpieczne dla stratosferycznej warstwy ozonowej, choć wciąż powodują efekt cieplarniany (globalne nadmierne ocieplenie klimatu na Ziemi).

W tym zakresie Ustawa wprowadza:

 • całkowity zakaz emisji freonów (substancji kontrolowanych) do atmosfery oraz nakaz ich odzysku. (Nie oznacza to jednak,że freony z grupy HFC, nie objęte ustawą można wypuszczać w powietrze; tutaj obowiązuje nas ustawa o odpadach, która freony, a w tym grupę HFC, określa jako odpad niebezpieczny i tym samym zabrania „tworzenia” takich odpadów)

 • Całkowity zakaz stosowania czynników CFC w chłodnictwie i klimatyzacji, nawet do serwisu. Jest to równoznaczne z zakazem stosowania urządzeń i instalacji na tą grupę czynników

 • Czynniki z grupy HCFC można wykorzystywać wyłącznie do obsługi technicznej i naprawy. Fabrycznie nowe można stosować do końca 2009 roku natomiast odzyskane i zregenerowane czynniki w tej grupie będzie można używać w serwisie do końca 2014 roku.

 • Natomiast co się tyczy urządzeń z grupy HCFC (czyli popularny freon R22) to wprowadzono na terytorium RP zakaz obrotu urządzeniami i instalacjami chłodniczymi, klimatyzacyjnymi i pompami ciepła zawierającymi substancje kontrolowane jako czynniki chłodnicze. Zakaz ten obowiązuje od 1 października 2004 roku.

 • Wprowadzono również zakaz rozbudowy urządzeń i instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych z wykorzystaniem substancji kontrolowanej.

 • Ustawa wprowadza również kary pieniężne za emisję lub wprowadzanie do obrotu substancji kontrolowanych. Na podstawie informacji z miesięcznika „Chłodnictwo i klimatyzacja” z sierpnia 2004r. jest to ok. 280 zł za 1 kg substancji kontrolowanej.

 • Nadzór nad ustawą pełni minister właściwy do spraw środowiska za pośrednictwem Inspekcji Ochrony Środowiska prowadzących stosowne kontrole.

 

Ad. 2)

Ustawa narzuca na użytkowników urządzeń i instalacji z substancjami kontrolowanymi oraz na podmioty prowadzące działalność związaną z tymi substancjami szereg obowiązków.

I tak dla użytkownika są one następujące:

 • Wszystkie urządzenia i instalacje zawierające substancje kontrolowane winy być oznakowane etykietą NIEBEZPIECZNE DLA WARSTWY OZONOWEJ z podaniem nazwy chemicznej substancji, jej symbolu oraz % składu wagowego o ile substancja jest mieszaniną. Jeśli montaż urządzenia nastąpił przed 01-07-2002 to takie urządzenie można eksploatować bez oznakowania przez okres 6 miesięcy od wejścia w życie ustawy czyli do listopada 2004 . Pozostałe urządzenia i instalacje montowane po tej dacie należy oznakować z wejściem w życie ustawy.

 • Użytkownik urządzeń lub instalacji zawierających substancje kontrolowane jest zobowiązany do ich użytkowania w sposób zapobiegający ich emisję do środowiska

 • Użytkownik urządzeń lub instalacji zawierających powyżej 3 kg czynnika chłodniczego będącego substancją kontrolowaną jest obowiązany do założenia dla każdego z nich karty obsługi technicznej i naprawy urządzenia lub instalacji, zwanej dalej „kartą urządzenia” wg. stosownego wzoru. Karta ta zawiera dane adresowe instalacji, jej rodzaj, rodzaj i ilość substancji kontrolowanej oraz dane osób wykonujących przeglądy. W istniejących instalacjach kartę tą należy założyć do 12 miesięcy od wejścia w życie ustawy czyli do maja 2005.

 • Użytkownik urządzeń lub instalacji zawierających powyżej 3 kg do 30 kg czynnika chłodniczego będącego substancją kontrolowaną jest obowiązany do przeprowadzania raz na 12 miesięcy sprawdzania szczelności tych urządzeń.

 • Dla ilości 30 kg – 300 kg sprawdzanie należy przeprowadzać co 6 miesięcy

 • Dla ilości powyżej 300 kg sprawdzanie należy przeprowadzać co 3 miesiące

 

 

Od razu nasuwa się szereg pytań. Jak wyglądają te dokumenty, kto ma robić próby szczelności i jak. Kto zakłada kartę i kto dokonuje wpisów. Czy użytkownik ma to robić sam ??

Na szczęście nie. Ustawodawca nakłada również szereg obowiązków na podmioty zajmujące się montażem i obsługą urządzeń oraz stawia szereg wymagań kwalifikacyjnych tym osobom.

I tak dla podmiotów są one następujące:

 • Działalność polegającą na obsłudze technicznej, demontażu oraz naprawie urządzeń i instalacji zawierających substancje kontrolowane, a także na odzysku substancji kontrolowanych, ich recyklingu, regeneracji, przekazywaniu do ponownego użytkowania oraz obrocie tymi substancjami, może prowadzić osoba posiadająca świadectwo kwalifikacji albo podmiot zatrudniający taką osobę. Tutaj ustawa szczegółowo określa „świadectwo kwalifikacji” oraz sposób jego uzyskania. Informuje również, że osoby prowadzące działalność w dniu wejścia w życie ustawy i posiadające świadectwa kwalifikacyjne zgodne z dotychczasowymi przepisami, mogą wykonywać tę działalność na podstawie starych świadectw do dnia 31 grudnia 2005 roku. Świadectwa takie nasza firma posiada.

 • Działalność, o której mowa wyżej, prowadzi się z wykorzystaniem odpowiedniego wyposażenia technicznego. I tutaj obowiązują już odpowiednie przepisy wykonawcze definiujące to wyposażenie. W szczególności na yposażeniu należy mieć :

 1. przyrząd do wykrywania nieszczelności o zdolności wykrywania do 15 g/rok,

 2. zestaw do wykonywania prób szczelności i wytrzymałości ,w tym butlę ze sprężonym gazem obojętnym i reduktorem ciśnieniowym, manometry

 3. przyrząd do pomiaru temperatury od-50C do +150C z dokładnością do 0,5C

 4. Przyrząd do pomiarów elektrycznych

 5. Przyrząd do pomiaru ciśnienia od 60 Pa do 3 Mpa

 6. waga czynnika o zakresie dostosowanym do instalacji

 7. gazowy przyrząd do lutowania twardego

 8. Zestaw do napełniania czynnikiem chłodniczy

 9. zestaw do odzysku czynnika chłodniczego

 • Co się tyczy obowiązku oznakowania urządzeń z substancją kontrolowaną to spoczywa on na osobie wykonującej czynności polegające na obsłudze technicznej. Jednak by oznakować urządzenie tka obsługa musi być w ogóle prowadzona. Ponownie namawiamy więc do prowadzenia regularnych przeglądów techniczych.

 • Co się tyczy obowiązku założenia karty urządzenia oraz prowadzenia prób szczelności – może wykonywać je tylko osoba z odpowiednimi kwalifikacjami lub podmiot zatrudniający taką osobę. Tak więc nie może tego robić użytkownik. Powinien zlecić to kompetentnej osobie/firmie posiadające niezbędne kwalifikacje wymagane ustawą oraz posiadającej niezbędne wyposażenie techniczne. Wtedy też karta urządzenia,wpisy w niej oraz same próby szczelności będą prawnie ważne.

 

Na zakończenie warto zwrócić uwagę na kary jakie nakłada ustawa. Osoby/podmioty, które eksploatują urządzenia nie oznakowane, bez kart urządzeń i bez prowadzenia prób szczelności oraz podmioty,które prowadzą działalność bez stosownych świadectw kwalifikacyjnych i wyposażenia technicznego podlegają karze grzywny stosownie do Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

 

Zawsze warto być w zgodzie z prawem. Zadbaj więc o to, by sprawdzić czy podmiot prowadzący obsługę Twoich urządzeń i instalacji ma odpowiednie kwalifikacje i stosowne zaplecze techniczne. Nasz firma posiada i jedno i drugie.

 

Sama Ustawa oraz akty wykonawcze do niej znajdą się w najbliższych dniach w Dziale do pobrania.

A naszych klientów będziemy na bieżąco informować o usługach serwisowych prowadzonych przez naszą firmę.