Ankieta

Czym grzejesz?

  ​

Recuvent - rekuperacja dla każdego

O tym jak ważna jest prawidłowa wentylacja nie trzeba już dzisiaj przekonywać, żadnego inwestora. Artykuły w prasie, portale internetowe, targi, wystawy sprawiły, że wiemy co jest nam potrzebne. Sprawna wentylacja, najlepiej z odzyskiem ciepła. Ale po pytaniu “co jest potrzebne ?” pojawia się kolejne pytanie “jak to zrobić ?”. Proponujemy system wentylacji dla każdego, w gotowym do zmontowania gotowym pakiecie. Ty wiesz co chcesz osiągnąć.... My dajemy Ci to co jest potrzebne i mówimy jak to zrobić...... Sprawdź sam..............


 1. Zastosowanie

Najkorzystniejszym pod względem zużycia energii na cele grzewcze rozwiązaniem systemu wentylacji w budynku jest stosowanie wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła. Wykorzystanie energii cieplnej, usuwanej z powietrzem wywiewanym z pomieszczeń do ogrzewania powietrza nawiewanego do pomieszczeń ogranicza straty ciepła na wentylację nawet o 50-70%. Należy podkreślić że w budowanych obecnie, bardzo dobrze izolowanych termicznie budynkach straty, ciepła na wentylację wynoszą ok. 50% ogólnych strat ciepła. System rozprowadzania powietrza nawiewnego do poszczególnych pomieszczeń zapewnia optymalną wentylacją całego obiektu. Sercem takiego systemu wentylacji jest prezentowana poniżej centrala nawiewno-wywiewna Recuvent firmy ELGE, wyposażona w rekuperator dla odzysku ciepła.

 

2. Charakterystyka zespołu centrali nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła RECCUVENT

RECUVENT typu VMC DF/N
Napięcie zasialania: 230V, 50Hz
Pobór mocy: 55W/ 230W
Wymiary [mm]: 640 x 470 x 300
Sprawnosć rekupatora: 70%

hex72.jpg

Zespół RECUVENT tworzą:
- izolowana termicznie obudowa z blachy stalowej galwanizowanej
- 2 wentylatory promieniowe wyposażone w łożyska samosmarujące
- 2 przepustnice regulacyjne (nawiew i wywiew)
- rekupator krzyżowy z PCV o wymiarach [mm]: 305 x 305 x 270
- 2 filtry powietrza
- 4 przyłącza wywiewne 80mm
- 1 przyłącze wywiewne 125mm
- 1 przyłącze nawiewne 150mm
- 1 przyłącze 150mm do przewodu doprowadzającego powietrze z czerpni zewnętrznej
- 1 przyłącze 150mm do przewodu wyprowadzającego powietrze do wyrzutni zewnętrznej
- 1 króciec wyprowadzający z obudowy ewentualny kondensat 13mm

 

3. Elementy systemu

Do zbudowania systemu wentylacji nawiewno-wywiewnej przy użyciu zespołu RECUVENT wskazane jest wykorzystanie następujących elementów:
- czerpnia powietrze: instalowana w murze ME 150, można również wykorzystać kształtki wentylacyjne właściwe dla pokrycia dachowego;
- przewody wentylacyjne: termoizolowane, giętkie typ TxxCR;
- rozdzielnia powietrza CD 60 lub CPI 60;
- kratki wywiewne o średnicach przyłączy 80 mm (typ PB80) i 125mm (typ GB125, GBAH,BTAH);
- anemostaty o średnicach przyłączy 60mm (typ BI60);
- wyrzutnia powietrza: dachowa CP150 w kolorach ceglastych lub grafitowym.

UWAGA: Zastosowanie elementów innych niż podane przez producenta może spowodować zmniejszenie efektywności systemu.

4. Instalacja
Instalacja musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego.
Przed przystąpieniem do montażu należy zainstalować przyłącza przewodów wywiewnych 80, znajdujące się w opakowaniu.
Z zespołem RECUVENT dostarczane są cztery przyłącza.
Zespół RECUVENT powinien być zainstalowany w miejscu umożliwiającym otwieranie zespołu i wygodny dostęp do wszystkich
jego części, w szczególności do rekuperatora i filtrów .

rys. Wybór miejsca i sposób ustawienia zespołu RECUVENT

Zespół można umieścić w izolowanym termicznie pomieszczeniu nie ogrzewanym.
W przypadku umieszczenia go np. na nie ogrzewanym poddaszu z nie izolowanym dachem należy wykonać bardzo dobrą i staranną, a jednocześnie łatwo demontowalną termoizolację zespołu. Zespół należy umieścić na podkładce tłumiącej wibracje mogące być źródłem dźwięku. Należy pamiętać o lekkim przechyleniu zespołu w kierunku króćca wyprowadzającego skropliny (patrz rys.). Króciec można podłączyć do kanalizacji za pośrednictwem syfonu lub należy przewidzieć naczynie do zbierania kondensatu. Stan naczynia należy okresowo kontrolować w celu ewentualnego opróżniania.


5. Wskazówki do prawidłowego montażu systemu wentylacji z zespołem RECUVENT.
Montaż systemu w budynku musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego.
Zespół RECUVENT jest urządzeniem pozwalającym na prostą budowę systemu wentylacji ze względu na wyposażenie w przyłącza powietrza wywiewnego. Do rozprowadzania powietrza nawiewnego służy rozdzielnia powietrza CD60 lub CPI60 (element dostarczany oddzielnie).


5.1 Długości przewodów.
W celu zachowania parametrów systemu nie powinny być przekraczane długości przewodów łączących zespół odpowiednio z :
- kratkami wywiewnymi z pomieszczeń sanitarnych, garderób, i.t.p, f82mm - 9m;
- główną kratką wywiewną (np.z pomieszczenia kuchennego), f127mm - 6m;
- czerpnią i wyrzutnią powietrza , f152mm - 6m;
- rozdzielnią powietrza i anemostatami wg rysunku.

rys. Rozprowadzenie przewodów dla powietrza nawiewnego.

5.2 Organizacja przepływu powietrza w pomieszczeniach.
Kierunek przepływu powietrza w pomieszczeniach powinien zapewniać ruch powietrza od pomieszczeń o powietrzu lepszej jakości do gorszej. Aby ten warunek był spełniony, świeże powietrze należy wprowadzać do pomieszczeń mieszkalnych - pokoi, ewentualnie pomieszczeń biurowych, przeznaczonych do pobytu ludzi. Natomiast usuwanie powietrza powinno odbywać się za pośrednictwem kratek wywiewnych w pomieszczeniach wilgotnych lub pomieszczeniach, w których mogą pojawiać się uciążliwe zapachy (np. sanitariaty, kuchnie, garderoby, pomieszczenia socjalne).
Miejsca instalacji kratek wywiewnych i nawiewnych należy wybierać tak aby zapewnić cyrkulację powietrza w całej kubaturze pomieszczeń.

hex463.jpg
rys. Przyłącza powietrza wywiewnego.

W systemie wentylacji z zespołem RECUVENT przewody
do powietrza usuwanego podłącza się do przyłączy w zespole.
Natężenie przepływu powietrza usuwanego z sanitariatów
kontrolowane jest za pomocą regulatorów wbudowanych
w przyłączach. Ilość powietrza usuwanego można kontrolować
podłączając do przyłącza zgodnie z opisem na przyłączach.
W celu zwiększenia natężenia przepływu powietrza przez
przyłącze należy wyłamać przesłonkę w przyłączu.

Świeże powietrze należy dostarczać do pomieszczeń przeznaczonych do pobytu ludzi. Nawiew powietrza powinien odbywać się za pośrednictwem rozdzielni CD 60, która umożliwia skierowanie powietrza nawiewnego do ośmiu punktów. Możliwe jest również zastosowanie rozdzielnicy CPI 60 wyposażonej w grzałkę elektryczną o mocy 1 kW. Lokalizacja anemostatów powietrza nawiewnego jest zależna od wielkości i przeznaczenia wentylowanych pomieszczeń. 

5.3 Rozprowadzenie przewodów.
W systemie wentylacji z zespołem RECUVENT do rozprowadzenia powietrza należy stosować przewody termoizolowane. Giętkie, termoizolowane przewody typu TxxCR zapewniają izolację termiczną chroniąc przed ucieczką ciepła z przepływającego przez nie powietrza. Izolacja z wełny mineralnej jest skuteczną izolacją termiczną i akustyczną.
Wszystkie przewody rozprowadzające powietrze nawiewne z rozdzielnicy CD 60 lub CPI 60 do anemostatów powinny być zbliżonej długości w celu zapewnienia równomiernego doprowadzania powietrza do pomieszczeń. Dotyczy to również przewodów łączących kratki wywiewne z przyłączami zespołu RECUVENT.
Przewody należy układać w stanie maksymalnego rozciągnięcia w sposób zabezpieczający je przed zgnieceniem w kierunku poprzecznym lub wzdłużnym oraz przed przebiciem. Zmiany kierunku ułożenia przewodów należy wykonywać łagodnymi łukami. Opuszczając pionowo przewody należy je zabezpieczyć przed zgniataniem na skutek własnego ciężaru.
Nie należy krzyżować przewodów powietrza nawiewnego i wywiewnego ani prowadzić przewodów nawiewnychi wywiewnych wzdłuż siebie. Należy unikać prowadzenia przewodów w przestrzeniach pozbawionych izolacji termicznej. W przypadku umieszczenia rekuperatora w przestrzeni nie ogrzewanej, bez izolacji termicznej, należy go zabezpieczyć np. warstwą wełny mineralnej pamiętając o konieczności okresowego wykonywania czynności konserwacyjnych. .

5.4. Połączenia przewodów z przyłączami
Połączenia przewodów z przyłączami oraz między sobą, przy wykorzystaniu łączników MR xx, muszą być wykonane ze szczególną starannością. Należy stosować przewody o odpowiednich średnicach, naciągając je na łączniki lub przyłącza tak aby nie zagrażało im zsunięcie się. Po naciągnięciu przewodów należy nałożyć na nie opaskę zaciskową oraz zaizolować samoprzylepną taśmą izolacyjną RA 10. Łącząc przewody ze sobą należy przestrzegać ciągłości izolacji termicznej. Wszystkie niezbędne do montażu akcesoria są dostępne w naszej ofercie i gotowym zestawie, który przedstawiony jest na końcu artykułu.

6. Instalacja elektryczna
Podłączenia do instalacji elektrycznej może dokonać osoba z wymaganymi kwalifikacjami i uprawnieniami, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Schemat połączeń przedstawiony jest na rysunku poniżej.


Rys. Schemat elektryczny zespołu RECUVENT

Ph - przewód fazowy;
N - przewód neutralny;
b - brązowy;
cz - czarny;
n - niebieski;
PV - wydajność całodobowa
GV- wydajność zwiększona

Obudowy wentylatorów wyposażone są w przysłony do regulacji strumieni powietrza nawiewnego i wywiewanego.
W zależności od ustawienia przysłon można uzyskać różne wydajności zespołu (patrz tabela poniżej).

Tabela Wydajności zespołu w zależności od ustawienia przysłon.

 

*PS - Pomieszczenia, do których powietrze jest nawiewane.
Zespół jest dostarczany z przysłonami ustawionymi w pozycji III


UWAGA: w każdym przypadku musi być użyty wywiew główny

 

7. Sterowanie.
W zestawie z zespołem RECUVENT dostarczany jest przełącznik, za pomocą którego można dwustopniowo zmieniać ilość wymienianego powietrza. Jako sterowanie dodatkowe zalecane jest zastosowanie sterownika MALVIN. Funkcje programatora MALVIN :
- możliwość dobowego zaprogramowania przełączania wydajności zespołu RECUVENT z całodobowej na zwiększoną;
- zaprogramowanie czasu, na który nastąpi przełączenie wydajności zespołu RECUVENT z całodobowej na zwiększoną po naciśnięciu przycisku zastępującego przełącznik z zestawu;
- możliwość podłączenia jednego lub dwóch higrostatów, które ulokowane w pomieszczeniach, w których wydzielana jest duża ilość wilgoci wymuszają przełączenie wydajności zespołu RECUVENT na zwiększoną, do momentu obniżenia wilgotności powietrza w pomieszczeniu.


Rys. Schemat układu sterowania

 

8. Elementy systemu.
8.1 Elementy do montażu w płycie kartonowo - gipsowej wyposażone w sprężyste zaczepy do płyty.

8.2 Elementy przystosowane do przebić w stropach lub grubych murach.

8.3 Elementy z kolanem do stosowania na przykład w instalacji prowadzonej nad sufitem podwieszanym

8.4 Wymiary elementów do nawiewu i wywiewu powietrza.

8.5. Czerpnia powietrza zewnętrznego.

8.6. Wyrzutnia powietrza zużytego .

 

9. Charakterystyka wentylatorów

 

Rys . Charakterystyka systemu.

10. Konserwacja
Zapewnienie prawidłowego działania systemu wentylacji wymaga okresowego dokonywania konserwacji.
Przed wykonaniem czynności konserwacyjnych należy odłączyć zasilanie od zespołu RECUVENT.


10.1. Czyszczenie rekuperatora.
Rekuperator należy czyścić przynajmniej raz w roku, zalecane jest jednak zwiększenie częstotliwości wykonywania tej czynności do 2-4 razy w roku, w zależności od jakości lokalizacji budynku mającej wpływ na jakość powietrza.
Przed opłukaniem rekuperator należy wyjąć z zespołu RECUVENT wysuwając go delikatnie z prowadnic położonych wzdłuż czterech krawędzi. Uwaga : w rekuperatorze może być zgromadzona woda ze skroplin, zwłaszcza w chłodniejszym okresie roku - pod wyjęty rekuperator najlepiej podłożyć naczynie o rozmiarach zabezpieczających przed jej wylaniem się. Następnie rekuperator należy dokładnie opłukać przy użyciu słabego strumienia bieżącej wody. Czynność tą należy wykonać w obu kierunkach przepływu powietrza. Po wypłynięciu wody i osuszeniu rekuperatora należy ostrożnie umieścić go w zespole RECUVENT. Należy przy tym zachować kierunki przepływu strumieni powietrza (dla ułatwienia na rekuperatorze znajduje się oznaczenie kierunku przepływu powietrza usuwanego z budynku).
Wsuwając rekuperator między prowadnice należy :
- wypozycjonować go tak, aby jego podstawa była równoległa do podstawy zespołu RECUVENT,
- kontrolować czy wykonywana czynność nie powoduje zniekształcenia uszczelek w prowadnicach.
W przypadku zniekształcenia uszczelek należy rekuperator wysunąć, poprawić uszczelki, ponownie wypozycjonować i ostrożnie umieścić w zespole.

10.2. Czyszczenie filtrów powietrza.
Filtry powietrza należy płukać w wodzie z dodatkiem mydła lub płynu do mycia naczyń. Następnie filtry należy dokładnie opłukać i osuszyć. Wkładając filtry na miejsce trzeba zwrócić uwagę na położenie sprężyn stalowych zabezpieczaj ących je przed wciągnięciem przez strumień powietrza do wnętrza zespołu.
Czynność tą należy powtarzać w przypadku zauważalnych zaburzeń w funkcjonowaniu wentylacji, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.

10.3. Czyszczenie zewnętrznych elementów kratek wywiewnych i anemostatów.
Pokrywki zewnętrzne kratek wentylacyjnych należy myć letnią wodą z mydłem przynajmniej 1 raz w miesiącu.

 

11.Pakiet montażowy -

By ułatwić Państwu samodzielny montaż systemu stworzyliśmy pakiet montażowy RECUVENT Kit zawierający samą centralę Recuvent oraz układ kanałów nawiewno-wywiewnych dla typowego domu jednorodzinnego o powierzchni ok. 200 m2 z dwoma łazienkami. Zmontowanie układu wymaga tylko chęci, trochę wolnego czasu i podstawowych elektronarzędzi montażowych. W skład pakietu wchodzą:

 • Centrala RECUVENT 110-360 m3/h– 1 szt.

 • Kaseta letnia KL – 1 szt.

 • Rozdzielacz 159-8x60 CD60 – 1 szt.

 • Kratki nawiewne 60 mm BI 60 NP. – 5 szt.

 • Kratka wywiewna 125 mm GB 125 NP. – 1 szt.

 • Kratki wywiewne 80 mmPB 80 NP. – 2 szt.

 • Czerpnia ścienna 150 mm ME 150 – 1 szt.

 • Wyrzutnia dachowa/kominowa 150 mm CP 150A – 1 szt.

 • Przewód nawiewny izolowany 60 mm T 63 CR – 6 szt. X 6 mb

 • Przewód wywiewny izolowany 80 mm T 82 CR – 2 szt. X 6 mb

 • Przewód wywiewny izolowany 125 mm T 127 CR– 1 szt. X 6 mb

 • Przewód wywiewny izolowany 150 mm T 152 CR – 1 szt. X 6 mb

 • Łączniki przewodów MR 60 – 1 szt.

 • Opaski zaciskowe C 82 – 4 szt.

 • Opaski zaciskoweC 63 – 14 szt.

 • Opaski zaciskoweC 127 – 2szt.

 • Opaski zaciskoweC 152 – 4 szt.

 • Taśma izolacyjna RA 10 – 2 szt.

 • Taśma izolacyjna FR 150 – 2 szt.

 

I teraz najważniejsze. Cena pakietu - 5.890,00 zł

 

Do tego opcjonalnie sterownik Malvin – 690,00 zł

Higrostat – 349,00 zł

 

 1. Gwarancja. Tym też nie musisz się martwić.
  12.1. Gwarancja obejmuje poprawną pracę urządzenia w normalnych warunkach eksploatacji, w okresie dwóch lat od daty sprzedaży uwidocznionej w karcie.
  12.2 W okresie tym Sprzedawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usuwania usterek powstałych w wyniku ujawnionych wad produkcyjnych lub materiałowych.
  12.3. Nie podlegają gwarancji usterki spowodowane ewidentnym działaniem zewnętrznych czynników mechanicznych (uszkodzenia transportowe), przekroczeniem dopuszczalnych wartości napięć zasilających lub też użytkowaniem w sposób niezgodny z Instrukcją Obsługi.
  12.4. Wszelkie naprawy i ulepszenia nie wykonane przez Sprzedawcę, lub bez jego zgody powodują utratę gwarancji.
  12.5. Koszty dostarczenia urządzenia do Sprzedawcy obciążają Sprzedawcę. Przez koszt dostarczenia urządzenia spoza granic administracyjnych Siedziby Sprzedawcy należy rozumieć koszty wysyłki pocztą. Przez koszty dostarczenia urządzenia w granicach administracyjnych siedziby Sprzedawcy, należy zrozumieć koszty przewozu środkiem komunikacji miejskiej.