Ankieta

Czym grzejesz?

  ​

Klimatyzacja a Freon ...... i co dalej ???

Od 1 lipca 2002 roku obowiązuje w Polsce Ustawa z dn. 02.03.2001 r. o postępowaniu z substancjami zubożającymi warstwę ozonową , która wdraża w Polsce Rozporządzenie nr 2037/2000 Rady i Parlamentu Europejskiego z dnia 29.06.2000 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową. Ustawa ta reguluje wszelkie aspekty postępowania z tymi substancjami oraz określa stosowne wymagania i precyzuje kary za ich nieprzestrzeganie. W odniesieniu do przedsiębiorców prowadzących działalność polegającą na obsłudze technicznej i naprawie urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych zawierających substancje zubożające warstwę ozonową ustawa ta nakłada na nich obowiązek posiadania odpowiednich kwalifikacji i wyposażenia gwarantujących bezpieczne dla środowiska postępowanie z tymi substancjami.

Jednym z przepisów wykonawczych do omawianej ustawy jest obowiązujące również od 1 lipca 2002 roku Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 22.05.2002 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia technicznego oraz minimalnych kwalifikacji, jakie muszą spełniać przedsiębiorcy prowadzący działalność, w której wykorzystywane są substancje kontrolowane. Rozporządzenie to szczegółowo określa wymagania dotyczące wyposażenia i kwalifikacji, jakie muszą posiadać przedsiębiorcy prowadzący wymienioną powyżej działalność.

 

W szczególności istotne są 2 paragrafy, które cytujemy poniżej:

§ 2. 1. Prowadzący działalność, polegającą na obsłudze technicznej i naprawie urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych wykorzystujących substancje kontrolowane, odzysku tych substancji, ich recyklingu i regeneracji oraz przekazywaniu do ponownego stosowania, wykonuje swoje prace z wykorzystaniem wyposażenia technicznego pracującego w układach zamkniętych, uniemożliwiających przedostawanie się substancji kontrolowanych do środowiska.

2. Wymagane wyposażenie techniczne, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, obejmuje:

1) urządzenie do odzysku substancji kontrolowanej,

2) zbiornik ciśnieniowy, odrębny dla każdego rodzaju substancji kontrolowanej,

3) urządzenie do sprawdzania szczelności urządzeń lub instalacji wykorzystujących substancje kontrolowane.

3. Prowadzący recykling substancji kontrolowanych dodatkowo jest obowiązany posiadać urządzenie do oczyszczania tych substancji, w tym metodą filtracji lub osuszania.

4. Prowadzący regenerację substancji kontrolowanych i przekazujący je do ponownego stosowania jest obowiązany posiadać dodatkowo urządzenie do ich oczyszczania, z wykorzystaniem procesów filtracji, osuszania, destylacji i procesów chemicznych lub innych, umożliwiających przywrócenie substancjom pierwotnych parametrów technicznych.

§ 3. Prowadzący działalność, o której mowa w § 2 ust. 1, jest obowiązany posiadać:

1) wiedzę dotyczącą:

a) przepisów prawnych z zakresu bezpieczeństwa użytkowania urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz ochrony środowiska,

b) budowy urządzeń i instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych, w tym umiejętności czytania ich schematów,

c) wymagań w zakresie obsługi, konserwacji i naprawy urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz dokumentowania tych czynności,

d) czynników chłodniczych, ich rodzajów i właściwości z punktu widzenia bezpieczeństwa, oraz sposobów wykrywania i zapobiegania przeciekom tych czynników z instalacji i urządzeń,

e) metod i systemów odzysku, recyklingu oraz regeneracji czynników chłodniczych,

2) praktyczne umiejętności w zakresie odzysku substancji kontrolowanych z urządzeń i instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych.

 

Tak więc istotna jest wiedza i zaplecze techniczne. Dotychczas te kwalifikacje były pewną kartą przetargową. Odpowiednie szkolenia pracowników i zaplecze techniczne stanowiły o prestiżu firmy. Dzisiaj jest to wymóg formalny.

Niestety nie zawsze spełniony. Działalność gospodarczą może prowadzić każdy. I tą obejmującą branże chłodniczą i klimatyzacyjną.

 

Czym więc dysponujemy ????

  • Pracownikami posiadającymi kwalifikacje w postaci Certyfikatu Kompetencji kat. A w zakresie postępowania z substancjami kontrolowanymi. Certyfikat ten wydaje Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie. Od 1995 roku COCH jest akredytowaną jednostką certyfikującą personel posiadającą system jakości i certyfikacji spełniający wymagania normy PN-EN 45013:1993 „Ogólne kryteria dotyczące jednostek certyfikujących personel”, co zostało potwierdzone Certyfikatem Akredytacji PCA Nr AC 056. Oznacza to, że kompetencje i sposób działania jednostki są sprawdzane, uznawane i nadzorowane przez niezależną krajową jednostkę akredytującą.

  • Odpowiednim zapleczem technicznym wymienionym w § 2. pkt. 2

 

Sprawdź z kim pracujesz. Możesz być pewny naszych kwalifikacji, zaplecza technicznego i doświadczeń.

Pełny tekst cytowanego rozporządzenia znajduje się w dziale Do Pobrania/ Prawo