Ankieta

Czym grzejesz?

  ​

Klimatyzacja a Freon - nowe regulacje prawne

Do wszystkich użytkowników urządzeń klimatyzacyjnych – obowiązkowe przeglądy !!!!!

Freon to czynnik chłodniczy używany w większości urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych. W zasadzie użytkownika nie obchodzi to co "siedzi w środku" urządzenia. Ma działać i tyle. Jednak w przypadku urządzeń klimatyzacyjnych sprawa nie jest tak oczywista. Freony działają destrukcyjnie na warstwę ozonową, która chroni nas przed szkodliwym promieniowaniem UV-B.
Zastraszające wyniki badań naukowych nad Antarktyką, podczas których wykryto tzw. "dziurę ozonową", stały się bodźcem do podpisania przez społeczność międzynarodową szeregu porozumień. Najważniejsze z nich to Konwencja Wiedeńska uchwalona w 1985 roku oraz jej następstwo – Protokół Montrealski z 1987 roku.
Sygnatariusze Konwencji zobowiązali się do podjęcia działań zmierzających do ochrony warstwy ozonowej. Natomiast w Protokole Montrealskim, który ratyfikowało około 170 państw, oraz w tzw. Poprawkach do tego dokumentu, ustalono konkretne terminy wycofania z produkcji i użycia substancji zubażających warstwę ozonową (SZWO). Polska ratyfikowała Protokół w 1990 r. i od tego czasu na bieżąco wypełnia wynikające z tego zobowiązania.
Problem jest na tyle poważny, że na świecie jak i w Polsce stworzono szereg aktów prawnych narzucających określone obowiązki nie tylko na producentów urządzeń klimatyzacyjnych, ale również na użytkowników tych urządzeń oraz firmy zajmujące się montażem i serwisem.

N
ajważniejszym z nich jest ustawa z dnia 2 marca 2001 r. o postępowaniu z substancjami zubażającymi warstwę ozonową (Dz.U.Nr 52 poz.537), która już weszła w życie tj.1lipca 2002 r.
Aktualnie od 16 kwietnia br pojawiła się nowela ww ustawy, która nakłada nowe obowiązki na użytkowników urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych pracujących na czynnikach HCFC-22 (R22), HCFC-123 (R123), CFC-12 (R12), lub innych czynnikach definiowanych jako substancje kontrolowane.


Mianowicie użytkownik urządzeń i instalacji zawierających co najmniej 3 kg substancji kontrolowanej ma obowiązek “dokonania raz w roku przeglądu ich szczelności”.
Dotyczy to urządzeń pracujących na freonie R22, a więc większości urządzeń klimatyzacyjnych na naszym rynku. Ilość freonu R22 powyżej 3 kg obejmuje urządzenia o mocy chłodniczej przekraczającej 10 kW lub też kilka urządzeń, w których ilość R22 przekracza 3 kg.
Jako firma serwisowa jesteśmy do Państwa dyspozycji. Posiadamy niezbędny sprzęt oraz kwalifikacje do przeprowadzenia tego typu przeglądów. Kontrole takie można wykonywać wraz z okresowymi przeglądami technicznymi urządzeń jakie wykonujemy regularnie u większości naszych klientów.
Poniżej załączamy nowelę cytowanej ustawy, a w dziale Do Pobrania mogą Państwo zapoznać się z pełnym tekstem znowelizowanej ustawy.

 

USTAWA

z dnia 27 lutego 2003 r.

o zmianie ustawy o postępowaniu z substancjami zubożającymi warstwę ozonową

(Dz. U. Nr 56, poz. 497)

Art. 1. W ustawie z dnia 2 marca 2001 r. o postępowaniu z substancjami zubożającymi warstwę ozonową (Dz. U. Nr 52, poz. 537 i Nr 100, poz. 1085) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 w ust. 2 w pkt 3 po wyrazach "warstwę ozonową" dodaje się wyrazy "oraz towarów zawierających te substancje";

2) w art. 3 w pkt 13 w lit. a wyrazy "Inspekcji Ochrony Roślin" zastępuje się wyrazami "Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa";

3) art. 9 otrzymuje brzmienie:

"Art. 9. Zakazuje się obrotu substancjami kontrolowanymi:

1) wymienionymi w załącznikach nr 1, 2, 4 i 5 do ustawy, z państwami, które nie są stronami Protokołu Montrealskiego,

2) wymienionymi w załącznikach nr 2, 4 i 5 do ustawy, z państwami, które nie są stronami Poprawek londyńskich do Protokołu Montrealskiego,

3) wymienionymi w załącznikach nr 4 i 5 do ustawy, z państwami, które nie są stronami Poprawek kopenhaskich do Protokołu Montrealskiego

- z zastrzeżeniem art. 11.";

4) art. 10 otrzymuje brzmienie:

"Art. 10. 1. Zakazuje się przywozu z zagranicy towarów zawierających substancje kontrolowane wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy towarów zawierających substancje spełniające warunki dla uznania za substancję nieodzownego zużycia lub dla zastosowania krytycznego.";

5) w art. 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Zakaz, o którym mowa w art. 9, nie dotyczy obrotu substancjami kontrolowanymi, wymienionymi w załącznikach nr 1, 2, 4 i 5 do ustawy, z państwami niebędącymi stronami Protokołu Montrealskiego oraz jego Poprawek, jednakże spełniającymi wszystkie wymagania wynikające z tych umów.";

6) tytuł rozdziału 5 otrzymuje brzmienie: "Zakazy i ograniczenia związane z wykorzystywaniem substancji kontrolowanych oraz towarów zawierających te substancje";

7) w art. 16 w ust. 3 po wyrazach "substancjami kontrolowanymi" dodaje się wyrazy "i towarami zawierającymi te substancje";

8) w art. 19:

a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1,

b) dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu:

"2. Użytkownicy urządzeń i instalacji zawierających powyżej 3 kg substancji kontrolowanych są obowiązani dokonywać raz w roku przeglądu ich szczelności.

3. Minister właściwy do spraw gospodarki, kierując się potrzebą ochrony środowiska, może określić, w drodze rozporządzenia, wymagania, jakie muszą być spełnione przy dokonywaniu przeglądu, o którym mowa w ust. 2, z uwzględnieniem kwalifikacji osób dokonujących przeglądu.";

9) w art. 21 w pkt 1 i 3 po wyrazie "produktów" dodaje się wyrazy "i urządzeń";

10) w art. 22 w ust. 3 wyrazy "recyklingowi i regeneracji" zastępuje się wyrazami "recyklingowi lub regeneracji";

11) w art. 24 po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

"1a. Rozpatrując wniosek o wydanie pozwolenia na przywóz z zagranicy substancji kontrolowanych wymienionych w załącznikach nr 3 i 5 do ustawy, uwzględnia się dotychczasowy udział podmiotu ubiegającego się o wydanie pozwolenia w przywozie tych substancji.

1b. W przypadku braku, w roku poprzedzającym rok, którego dotyczy wniosek o wydanie pozwolenia, udziału w przywozie, pozwolenie może być wydane pod warunkiem wyrażenia zgody przez inny podmiot posiadający udział w przywozie na uznanie tego udziału w całości lub części za udział składającego wniosek.";

12) uchyla się art. 28;

13) w art. 32 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) prowadzące działalność polegającą na niszczeniu substancji kontrolowanych oraz produktów lub urządzeń je zawierających.";

14) w załączniku nr 3 do ustawy w pozycji 16 wyrazy "R-142" zastępuje się wyrazami "R-142b".

Art. 2. Rozporządzenie wydane na podstawie upoważnienia zmienionego w art. 1 pkt 7 niniejszej ustawy zachowuje moc do czasu wydania nowego rozporządzenia.

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski