Ankieta

Czym grzejesz?

  ​

Ogrzewanie

Ogrzewanie nadmuchowe - system VariTrane - strona 5


Powietrze zewnętrzne
Przy regulacji systemów VAV należy wziąć pod uwagę wiele czynników. Jednym z najważniejszych jest konieczność zapewnienia odpowiedniej ilości powietrza zewnętrznego (niezbędnego ze względów higienicznych), doprowadzanego do pomieszczeń, w których przebywają ludzie.
W czasie pracy typowego systemu VAV do poszczególnych stref dostarczana jest mieszanina powietrza świeżego i recyrkulacyjnego. Przy zmianach obciążenia cieplnego zmienia się wymagana ilość powietrza dostarczanego do skrzynek, ale ilość niezbędnego powietrza zewnętrznego najczęściej pozostaje stała. Zmienia się więc (wzrasta) konieczny udział powietrza świeżego w centrali wentylacyjnej w porównaniu z pracą przy pełnym obciążeniu.
Do określania zmiennej ilości powietrza zewnętrznego, jaką musi dostarczyć centrala klimatyzacyjna, by spełnić wymagania poszczególnych stref, stosuje się procedurę zawartą w ASHRAE Standard 62-1999: Y = X /1 + X - Z), gdzie: X - udział całkowitej ilości powietrza zewnętrznego w całkowitej ilości powietrza nawiewanego, Y - obliczony udział powietrza zewnętrznego dostarczanego przez centralę wentylacyjną, Z - największy udział powietrza zewnętrznego w powietrzu nawiewanym dla najbardziej "krytycznej" strefy. Szczegóły przedstawiono na rysunku 10.Aby można było stosować powyższą metodę do dynamicznego sterowania systemem VAV i ilością świeżego powietrza, konieczne są trzy elementy: sterowanie cyfrowe w skrzynkach VAV i centrali wentylacyjnej, pomiar ilości powietrza zewnętrznego w centrali oraz komunikacja z BMS (systemem zarządzania budynkiem).

Każda skrzynka VAV monitoruje ilość powietrza do niej dostarczanego. Sterownik cyfrowy zna również wymagania dotyczące ilości powietrza zewnętrznego. Na tej podstawie może kalkulować (w sposób ciągły), jaki procent świeżego powietrza jest konieczny w danej strefie. BMS zbiera te informacje ze wszystkich sterowników i oblicza ilość powietrza zewnętrznego, jaka musi być dostarczona do systemu przez centralę wentylacyjną, by spełnić wymagania higieniczne. BMS ponownie ustawia ilość powietrza zewnętrznego i urządzenie mierzące jego ilość odpowiednio steruje przepustnicą powietrza zewnętrznego.
Oznaczenia: AHU z DDC - centrala klimatyzacyjna z programowalnym modułem sterującym; Vz - powietrze zewnętrzne [l/s], Vz min - wymagana ilość powietrza zewnętrznego dla poszczególnych stref [l/s]; V z AHU - wyliczona ilość powietrza zewnętrznego dla centrali [l/s]; Q - przepływ - ilość powietrza nawiewanego dla poszczególnych stref [l/s]; Udział Vz - udział powietrza zewnętrznego w powietrzu nawiewanym w poszczególnych strefach; BCU - jednostka sterująca budynku (np. Tracer Summit)Dlaczego VAV?
Jak można zauważyć, przy odpowiednim zaprojektowaniu, wyposażeniu w sprawdzoną automatykę oraz prawidłowym wykonaniu i eksploatacji systemy ze zmienną ilością powietrza oferują znaczne możliwości optymalizacji i oszczędzania energii.
Poniżej przedstawiono podstawowe punkty charakteryzujące system VAV firmy
Trane.
Systemy VariTrane
&Reg; zapewniają:
• Komfort:
- możliwość indywidualnej regulacji temperatury,
- odpowiednią ilość powietrza zewnę trznego,
- jednorodną temperaturę, brak przeciągów,
- niski poziom hałasu.
• Oszczędność kosztów:
a) instalacja:
. - elementy systemu dobrane z uwzględnieniem współczynnika niejednoczesności,
- prosta instalacja
b) miejsce:
- jedno pomieszczenie techniczne;
- kanały wentylacyjne prowadzone w suficie podwieszonym lub w podłodze,
- możliwość wykorzystania całej powierzchni pomieszczeń
c) rozruch:
- regulatory zaprogramowane fabrycznie,
- zmniejszenie konieczności równoważenia sieci przewodów -
Pressure In dependence,
- przy współpracy z systemem BMS zdalne ustawianie i regulacja.
d) eksploatacja:
- wentylatory o zmiennym przepływie powietrza zużywają tylko niezbędną energię,
- współczynnik niejednoczesności uwzględniony również w czasie eksploatacji (zużycie energii),
- przy współpracy z systemem BMS optymalizacja pracy wentylatora (poprzez kontrolę ciśnienia statyczego)
• Elastyczność:
- łatwe dostosowanie systemu w przypadku zmiany przeznaczenia pomieszczeń lub nowej aranżacji wnętrz,
- przy współpracy z systemem BMS łatwa zmiana nastaw i parametrów pracy
• Niezawodność:
- brak niebezpieczeństwa przecieków i potencjalnie "awaryjnych" elementów (pompy, zawory itp.),
- mała liczba elementów ruchomych.

mgr inż. Anna IWANlUK
Kierownik zespołu ds. klimatyzacji Trane Polska Sp. z o.o